تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0885000 20 64Pre - TOEFL 11399/04/14
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه01380000 20 64TOEFL iBT تافل فشرده1399/04/15
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه01152000 25 64Pre - TOEFL 21399/04/21
توضیحات    20:1517:00چهارشنبه20:1517:00شنبه01380000 20 64TOEFL iBT تافل فشرده1399/04/28
توضیحات       20:1517:00یکشنبه0400000 10 16تافلSpeakingکارگاه مهارت1399/04/29
توضیحات       20:1517:00سه شنبه0400000 10 16تافلWritingکارگاه مهارت1399/04/31
توضیحات       16:1509:00پنج شنبه01380000 20 64TOEFL iBT تافل فشرده1399/05/16


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود