تاازروز سومتاازروز دومتاازروز اولدرصد تخفیفمبلغ تومان ظرفیتمانده ظرفیتمدت دوره ساعتنوع کلاستاریخ شروع
توضیحات    19:1516:00دوشنبه19:1516:00شنبه0750000 17 9 64TOEFL iBT تافل فشرده1395/12/14
توضیحات    19:1516:00سه شنبه19:1516:00یکشنبه0750000 17 0 64TOEFL iBT تافل فشرده1395/12/15
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0720000 17 14 72Pre - TOEFL1396/01/19
توضیحات    20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه0750000 17 16 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/01/21
توضیحات       16:0009:30پنج شنبه0750000 17 17 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/02/07
توضیحات 16:4513:30پنج شنبه16:4513:30سه شنبه16:4513:30یکشنبه0720000 غیر فعال 72Pre - TOEFL1396/02/10
توضیحات    12:3009:30پنج شنبه20:1517:00چهارشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/02/13
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/02/24
توضیحات 20:1517:00چهارشنبه20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0720000 غیر فعال 72Pre - TOEFL1396/03/06
توضیحات    20:1517:00دوشنبه20:1517:00شنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/03/06
توضیحات    16:4513:30چهارشنبه16:4513:30دوشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/03/22
توضیحات    20:1517:00سه شنبه20:1517:00یکشنبه0750000 غیر فعال 64TOEFL iBT تافل فشرده1396/03/28


   ورود به سایت امیربهادر
چنانچه عضو سایت نیستید، عضو شوید
چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید، کلیک کنید
ورود