This page displays the list of GRE General administrations in which this center is scheduled to participate From Dec 2021 Through Jun 2022
Organization: Amirbahador Educational Complex
Center ID: STN12390 A-B-C-D-E

Last Date Updated : 2021/12/02 19:09
Row Test Name Date Time Solar Date Lab A Lab B Lab C Lab D Lab E Seats Available Remarks color
1 GRE General Nov 29, 21 10:00 دوشنبه 1400/09/08 17 15 8 InActive InActive 64 Delivered with 41 test takers 1
2 GRE General Nov 29, 21 15:00 دوشنبه 1400/09/08 18 13 InActive InActive InActive 74 Delivered with 31 test takers 1
3 GRE General Nov 30, 21 10:00 سه شنبه 1400/09/09 18 16 InActive InActive InActive 71 Delivered with 34 test takers 1
4 GRE General Nov 30, 21 15:00 سه شنبه 1400/09/09 20 19 InActive InActive InActive 66 Delivered with 39 test takers 1
5 GRE General Dec 06, 21 10:00 دوشنبه 1400/09/15 18 20 20 21 18 8 2
6 GRE General Dec 06, 21 15:00 دوشنبه 1400/09/15 InActive 20 InActive InActive InActive 85 Afternoon Administration 3
7 GRE General Dec 09, 21 10:00 پنجشنبه 1400/09/18 4 InActive InActive InActive InActive 101 2
8 GRE General Dec 09, 21 15:00 1400/09/18 پنج شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
9 GRE General Dec 15, 21 10:00 چهارشنبه 1400/09/24 14 InActive InActive InActive InActive 91 2
10 GRE General Dec 15, 21 15:00 1400/09/24 چهارشنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
11 GRE General Dec 20, 21 10:00 دوشنبه 1400/09/29 InActive InActive 21 InActive InActive 84 2
12 GRE General Dec 20, 21 15:00 1400/09/29 دوشنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
13 GRE General Dec 22, 21 10:00 چهارشنبه 1400/10/01 21 4 InActive InActive InActive 80 2
14 GRE General Dec 22, 21 15:00 چهارشنبه 1400/10/01 InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Adminstration 3
15 GRE General Dec 27, 21 10:00 دوشنبه 1400/10/06 InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
16 GRE General Dec 27, 21 15:00 دوشنبه 1400/10/06 InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Adminstration 3
17 GRE General Dec 29, 21 10:00 چهارشنبه 1400/10/08 InActive InActive 21 InActive InActive 84 2
18 GRE General Dec 29, 21 15:00 چهارشنبه 1400/10/08 InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Adminstration 3
19 GRE General Jan 06, 22 10:00 پنجشنبه 1400/10/16 21 16 6 InActive InActive 62 2
20 GRE General Jan 06, 22 15:00 پنجشنبه 1400/10/16 7 1 InActive InActive InActive 97 Afternoon Administration 3
21 GRE General Jan 11, 22 10:00 سه شنبه 1400/10/21 InActive 6 2 InActive InActive 97 2
22 GRE General Jan 11, 22 15:00 سه شنبه 1400/10/21 3 2 InActive InActive InActive 100 Afternoon Administration 3
23 GRE General Jan 18, 22 10:00 1400/10/28 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
24 GRE General Jan 18, 22 15:00 1400/10/28 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
25 GRE General Jan 27, 22 10:00 1400/11/07 پنج شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
26 GRE General Jan 27, 22 15:00 1400/11/07 پنج شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
27 GRE General Feb 08, 22 10:00 سه شنبه 1400/11/19 15 InActive InActive InActive InActive 90 2
28 GRE General Feb 08, 22 15:00 سه شنبه 1400/11/19 1 1 InActive InActive InActive 103 Afternoon Administration 3
29 GRE General Feb 15, 22 10:00 1400/11/26 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
30 GRE General Feb 15, 22 15:00 1400/11/26 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
31 GRE General Feb 24, 22 10:00 1400/12/05 پنج شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
32 GRE General Feb 24, 22 15:00 1400/12/05 پنج شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
33 GRE General Mar 03, 22 10:00 پنجشنبه 1400/12/12 InActive 12 InActive InActive InActive 93 2
34 GRE General Mar 03, 22 15:00 پنجشنبه 1400/12/12 InActive InActive 2 InActive InActive 103 Afternoon Administration 3
35 GRE General Mar 08, 22 10:00 1400/12/17 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
36 GRE General Mar 08, 22 15:00 1400/12/17 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
37 GRE General Mar 22, 22 10:00 1401/01/02 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
38 GRE General Mar 22, 22 15:00 1401/01/02 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
39 GRE General Mar 31, 22 10:00 1401/01/11 پنج شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
40 GRE General Mar 31, 22 15:00 1401/01/11 پنج شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
41 GRE General Apr 07, 22 10:00 1401/01/18 پنج شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
42 GRE General Apr 07, 22 15:00 1401/01/18 پنج شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
43 GRE General Apr 14, 22 10:00 1401/01/25 پنج شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
44 GRE General Apr 14, 22 15:00 1401/01/25 پنج شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
45 GRE General Apr 19, 22 10:00 1401/01/30 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
46 GRE General Apr 19, 22 15:00 1401/01/30 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
47 GRE General Apr 26, 22 10:00 1401/02/06 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
48 GRE General Apr 26, 22 15:00 1401/02/06 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
49 GRE General May 03, 22 10:00 1401/02/13 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
50 GRE General May 03, 22 15:00 1401/02/13 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
51 GRE General May 10, 22 10:00 1401/02/20 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
52 GRE General May 10, 22 15:00 1401/02/20 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
53 GRE General May 31, 22 10:00 1401/03/10 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
54 GRE General May 31, 22 15:00 1401/03/10 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
55 GRE General Jun 02, 22 10:00 پنجشنبه 1401/03/12 2 InActive InActive InActive InActive 103 2
56 GRE General Jun 02, 22 15:00 1401/03/12 پنج شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
57 GRE General Jun 09, 22 10:00 1401/03/19 پنج شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
58 GRE General Jun 09, 22 15:00 1401/03/19 پنج شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
59 GRE General Jun 14, 22 10:00 1401/03/24 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
60 GRE General Jun 14, 22 15:00 1401/03/24 سه شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3
61 GRE General Jun 30, 22 10:00 1401/04/09 پنج شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 2
62 GRE General Jun 30, 22 15:00 1401/04/09 پنج شنبه InActive InActive InActive InActive InActive 105 Afternoon Administration 3


توجه 1 : این صفحه فقط دو بار در روز در اوقات صبح و بعد از ظهر به روز رسانی میگردد بنابراین اطلاعات موجود در آن تقریبی است.
توجه 2 :این مركز دارای 5 Lab از A تا E هر كدام با ظرفیت 21 صندلی میباشد . در زیر نام هر Lab ظرفیت اشغال شده از آن Lab درج گردیده است. در ستون Seats Available ظرفیت باقی مانده از كل 105 صندلی نمایش داده شده است.
توجه 3 : Lab هایی كه با عبارت InActive مشخص شده اند، هنوز توسط ETS برای ثبت نام فعال نگردیده و كل ظرفیت آنها در صورت فعال شدن برای ثبت نام، موجود خواهد بود.
توجه 4 : فعال نمودن Lab ها برای ثبت نام فقط در اختیار موسسه ETS میباشد. چنانچه درخواستی برای فعال شدن یك Lab دارید، تقاضای خود را به آدرس gre@ETS.ORG ارسال نمایید.
Category
تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT

1410مانده ظرفیت

17آزمون فعال

تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT

1265مانده ظرفیت

48 آزمون فعال

تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی GRE

1381مانده ظرفیت

27آزمون فعال

تقویم آزمون GRE
نمایش تقویم