This page displays the list of GRE General administrations in which this center is scheduled to participate From Feb 2024 Through Jun 2024
Organization: Amirbahador Educational Complex
Center ID: STN12390 A-B-C-D-E

Last Date Updated : 2024/02/23 17:48
Row Test Name Date Time Solar Date Lab A Lab B Lab C Lab D Lab E Available Seats in Active Labs Remarks color
1 GRE General Feb 22, 24 10:00 پنجشنبه 1402/12/03 InActive InActive 2 InActive InActive 19 Delivered with 2 Test Takers 1
2 GRE General Feb 22, 24 14:00 پنجشنبه 1402/12/03 5 3 InActive InActive InActive 34 Delivered with 8 Test Takers 1
3 GRE General Feb 29, 24 10:00 پنجشنبه 1402/12/10 4 1 InActive InActive InActive 37 2
4 GRE General Mar 04, 24 10:00 دوشنبه 1402/12/14 InActive 16 InActive InActive InActive 5 4
5 GRE General Mar 04, 24 14:00 دوشنبه 1402/12/14 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
6 GRE General Mar 13, 24 10:00 چهارشنبه 1402/12/23 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
7 GRE General Mar 13, 24 14:00 چهارشنبه 1402/12/23 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
8 GRE General Mar 28, 24 10:00 پنجشنبه 1403/01/09 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
9 GRE General Mar 28, 24 14:00 پنجشنبه 1403/01/09 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
10 GRE General Apr 02, 24 10:00 سه شنبه 1403/01/14 InActive 9 InActive InActive InActive 12 2
11 GRE General Apr 02, 24 14:00 سه شنبه 1403/01/14 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
12 GRE General Apr 08, 24 10:00 دوشنبه 1403/01/20 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
13 GRE General Apr 08, 24 14:00 دوشنبه 1403/01/20 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
14 GRE General Apr 16, 24 10:00 سه شنبه 1403/01/28 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
15 GRE General Apr 16, 24 14:00 سه شنبه 1403/01/28 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
16 GRE General Apr 25, 24 10:00 پنجشنبه 1403/02/06 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
17 GRE General Apr 25, 24 14:00 پنجشنبه 1403/02/06 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
18 GRE General May 02, 24 10:00 پنجشنبه 1403/02/13 InActive InActive InActive InActive 4 17 2
19 GRE General May 02, 24 14:00 پنجشنبه 1403/02/13 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
20 GRE General May 07, 24 10:00 سه شنبه 1403/02/18 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
21 GRE General May 07, 24 14:00 سه شنبه 1403/02/18 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
22 GRE General May 16, 24 10:00 پنجشنبه 1403/02/27 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
23 GRE General May 16, 24 14:00 پنجشنبه 1403/02/27 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
24 GRE General May 22, 24 10:00 چهارشنبه 1403/03/02 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
25 GRE General May 22, 24 14:00 چهارشنبه 1403/03/02 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
26 GRE General Jun 03, 24 10:00 دوشنبه 1403/03/14 InActive 5 InActive InActive InActive 16 2
27 GRE General Jun 03, 24 14:00 دوشنبه 1403/03/14 InActive 1 InActive InActive InActive 20 Afternoon Administration 3
28 GRE General Jun 10, 24 10:00 دوشنبه 1403/03/21 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
29 GRE General Jun 10, 24 14:00 دوشنبه 1403/03/21 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
30 GRE General Jun 18, 24 10:00 سه شنبه 1403/03/29 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
31 GRE General Jun 18, 24 14:00 سه شنبه 1403/03/29 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
32 GRE General Jun 25, 24 10:00 سه شنبه 1403/04/05 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
33 GRE General Jun 25, 24 14:00 سه شنبه 1403/04/05 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3


توجه 1 : این صفحه فقط دو بار در روز در اوقات صبح و بعد از ظهر به روز رسانی میگردد بنابراین اطلاعات موجود در آن تقریبی است.
توجه 2 :این مركز دارای 5 Lab از A تا E هر كدام با ظرفیت 21 صندلی میباشد . در زیر نام هر Lab ظرفیت اشغال شده از آن Lab درج گردیده است. در ستون Seats Available ظرفیت باقی مانده از كل 105 صندلی نمایش داده شده است.
توجه 3 : Lab هایی كه با عبارت InActive مشخص شده اند، هنوز توسط ETS برای ثبت نام فعال نگردیده و كل ظرفیت آنها در صورت فعال شدن برای ثبت نام، موجود خواهد بود.
توجه 4 : فعال نمودن Lab ها برای ثبت نام فقط در اختیار موسسه ETS میباشد. چنانچه درخواستی برای فعال شدن یك Lab دارید، تقاضای خود را به آدرس gre@ETS.ORG ارسال نمایید.
Category
تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT

1935مانده ظرفیت

18آزمون فعال

تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT

211مانده ظرفیت

19 آزمون فعال

تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی GRE

107مانده ظرفیت

7آزمون فعال

تقویم آزمون GRE
نمایش تقویم