This page displays the list of GRE General administrations in which this center is scheduled to participate From Sep 2022 Through Dec 2022
Organization: Amirbahador Educational Complex
Center ID: STN12390 A-B-C-D-E

Last Date Updated : 2022/09/27 19:55
Row Test Name Date Time Solar Date Lab A Lab B Lab C Lab D Lab E Available Seats in Active Labs Remarks color
1 GRE General Sep 26, 22 10:00 دوشنبه 1401/07/04 18 InActive InActive InActive InActive 3 Delivered with 18 test takers 1
2 GRE General Sep 27, 22 10:00 سه شنبه 1401/07/05 InActive 7 InActive InActive InActive 14 Delivered with 7 test takers 1
3 GRE General Sep 29, 22 10:00 پنجشنبه 1401/07/07 InActive 4 InActive InActive InActive 17 2
4 GRE General Oct 03, 22 10:00 دوشنبه 1401/07/11 10 InActive InActive InActive InActive 11 4
5 GRE General Oct 03, 22 15:00 دوشنبه 1401/07/11 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
6 GRE General Oct 04, 22 10:00 سه شنبه 1401/07/12 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
7 GRE General Oct 04, 22 15:00 سه شنبه 1401/07/12 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
8 GRE General Oct 06, 22 10:00 پنجشنبه 1401/07/14 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
9 GRE General Oct 06, 22 15:00 پنجشنبه 1401/07/14 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
10 GRE General Oct 11, 22 10:00 سه شنبه 1401/07/19 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
11 GRE General Oct 11, 22 15:00 سه شنبه 1401/07/19 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
12 GRE General Oct 13, 22 10:00 پنجشنبه 1401/07/21 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
13 GRE General Oct 13, 22 15:00 پنجشنبه 1401/07/21 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
14 GRE General Oct 20, 22 10:00 پنجشنبه 1401/07/28 21 InActive InActive InActive InActive 0 2
15 GRE General Oct 20, 22 15:00 پنجشنبه 1401/07/28 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
16 GRE General Oct 24, 22 10:00 دوشنبه 1401/08/02 21 InActive InActive InActive InActive 0 2
17 GRE General Oct 24, 22 15:00 دوشنبه 1401/08/02 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
18 GRE General Oct 25, 22 10:00 سه شنبه 1401/08/03 0 InActive InActive InActive InActive 21 2
19 GRE General Oct 25, 22 15:00 سه شنبه 1401/08/03 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
20 GRE General Oct 27, 22 10:00 پنجشنبه 1401/08/05 0 InActive InActive InActive InActive 21 2
21 GRE General Oct 27, 22 15:00 پنجشنبه 1401/08/05 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
22 GRE General Nov 01, 22 10:00 سه شنبه 1401/08/10 21 InActive InActive InActive InActive 0 2
23 GRE General Nov 01, 22 15:00 سه شنبه 1401/08/10 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
24 GRE General Nov 03, 22 10:00 پنجشنبه 1401/08/12 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
25 GRE General Nov 03, 22 15:00 پنجشنبه 1401/08/12 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
26 GRE General Nov 08, 22 10:00 سه شنبه 1401/08/17 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
27 GRE General Nov 08, 22 15:00 سه شنبه 1401/08/17 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
28 GRE General Nov 10, 22 10:00 پنجشنبه 1401/08/19 InActive InActive InActive 21 InActive 0 2
29 GRE General Nov 10, 22 15:00 پنجشنبه 1401/08/19 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
30 GRE General Nov 15, 22 10:00 سه شنبه 1401/08/24 21 InActive InActive InActive InActive 0 2
31 GRE General Nov 15, 22 15:00 سه شنبه 1401/08/24 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
32 GRE General Nov 17, 22 10:00 پنجشنبه 1401/08/26 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
33 GRE General Nov 17, 22 15:00 پنجشنبه 1401/08/26 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
34 GRE General Nov 21, 22 10:00 دوشنبه 1401/08/30 21 InActive InActive InActive InActive 0 2
35 GRE General Nov 21, 22 15:00 دوشنبه 1401/08/30 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
36 GRE General Nov 28, 22 10:00 دوشنبه 1401/09/07 21 InActive InActive InActive InActive 0 2
37 GRE General Nov 28, 22 15:00 دوشنبه 1401/09/07 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
38 GRE General Dec 01, 22 10:00 پنجشنبه 1401/09/10 21 InActive InActive InActive InActive 0 2
39 GRE General Dec 01, 22 15:00 پنجشنبه 1401/09/10 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
40 GRE General Dec 06, 22 10:00 سه شنبه 1401/09/15 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
41 GRE General Dec 06, 22 15:00 سه شنبه 1401/09/15 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
42 GRE General Dec 08, 22 10:00 پنجشنبه 1401/09/17 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
43 GRE General Dec 08, 22 15:00 پنجشنبه 1401/09/17 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
44 GRE General Dec 12, 22 10:00 دوشنبه 1401/09/21 6 InActive InActive InActive InActive 15 2
45 GRE General Dec 12, 22 15:00 دوشنبه 1401/09/21 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
46 GRE General Dec 13, 22 10:00 سه شنبه 1401/09/22 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
47 GRE General Dec 13, 22 15:00 سه شنبه 1401/09/22 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
48 GRE General Dec 15, 22 10:00 پنجشنبه 1401/09/24 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
49 GRE General Dec 15, 22 15:00 پنجشنبه 1401/09/24 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
50 GRE General Dec 19, 22 10:00 دوشنبه 1401/09/28 6 InActive InActive InActive InActive 15 2
51 GRE General Dec 19, 22 15:00 دوشنبه 1401/09/28 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
52 GRE General Dec 20, 22 10:00 سه شنبه 1401/09/29 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
53 GRE General Dec 20, 22 15:00 سه شنبه 1401/09/29 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
54 GRE General Dec 27, 22 10:00 سه شنبه 1401/10/06 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
55 GRE General Dec 27, 22 15:00 سه شنبه 1401/10/06 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
56 GRE General Dec 28, 22 10:00 چهارشنبه 1401/10/07 6 InActive InActive 1 InActive 35 2
57 GRE General Dec 28, 22 15:00 چهارشنبه 1401/10/07 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3


توجه 1 : این صفحه فقط دو بار در روز در اوقات صبح و بعد از ظهر به روز رسانی میگردد بنابراین اطلاعات موجود در آن تقریبی است.
توجه 2 :این مركز دارای 5 Lab از A تا E هر كدام با ظرفیت 21 صندلی میباشد . در زیر نام هر Lab ظرفیت اشغال شده از آن Lab درج گردیده است. در ستون Seats Available ظرفیت باقی مانده از كل 105 صندلی نمایش داده شده است.
توجه 3 : Lab هایی كه با عبارت InActive مشخص شده اند، هنوز توسط ETS برای ثبت نام فعال نگردیده و كل ظرفیت آنها در صورت فعال شدن برای ثبت نام، موجود خواهد بود.
توجه 4 : فعال نمودن Lab ها برای ثبت نام فقط در اختیار موسسه ETS میباشد. چنانچه درخواستی برای فعال شدن یك Lab دارید، تقاضای خود را به آدرس gre@ETS.ORG ارسال نمایید.
Category
تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT

1131مانده ظرفیت

19آزمون فعال

تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT

563مانده ظرفیت

63 آزمون فعال

تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی GRE

93مانده ظرفیت

14آزمون فعال

تقویم آزمون GRE
نمایش تقویم