This page displays the list of TOEFL administrations in which this center is scheduled to participate From Sep 2022 Through Jun 2023
Organization: Amirbahador Educational Complex
Center ID: STN12390 A-B-C-D-E

Last Date Updated : 2022/09/27 19:55
Row Test Name Date Time Solar Date Lab A Lab B Lab C Lab D Lab E Available Seats in Active Labs Remarks color
1 TOEFL iBT Sep 24, 22 09:00 شنبه 1401/07/02 17 InActive InActive 17 13 16 Delivered with 47 test takers 1
2 TOEFL iBT Sep 25, 22 09:00 یک شنبه 1401/07/03 20 15 20 19 17 14 Delivered with 91 test takers 1
3 TOEFL iBT Oct 09, 22 09:00 یک شنبه 1401/07/17 1 1 21 21 20 1 2
4 TOEFL iBT Oct 15, 22 09:00 شنبه 1401/07/23 21 20 21 20 21 2 4
5 TOEFL iBT Oct 15, 22 14:00 شنبه 1401/07/23 21 InActive 21 21 10 11 Afternoon Administration 3
6 TOEFL iBT Oct 22, 22 09:00 شنبه 1401/07/30 21 20 6 InActive 4 33 2
7 TOEFL iBT Oct 22, 22 14:00 شنبه 1401/07/30 InActive 17 5 5 InActive 36 Afternoon Administration 3
8 TOEFL iBT Oct 29, 22 09:00 شنبه 1401/08/07 21 21 21 21 21 0 2
9 TOEFL iBT Oct 29, 22 14:00 شنبه 1401/08/07 14 3 InActive 2 InActive 44 Afternoon Administration 3
10 TOEFL iBT Oct 30, 22 09:00 یک شنبه 1401/08/08 21 9 1 2 InActive 51 2
11 TOEFL iBT Nov 05, 22 09:00 شنبه 1401/08/14 21 21 14 5 2 41 4
12 TOEFL iBT Nov 05, 22 14:00 شنبه 1401/08/14 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
13 TOEFL iBT Nov 12, 22 09:00 شنبه 1401/08/21 21 21 19 6 2 36 2
14 TOEFL iBT Nov 12, 22 14:00 شنبه 1401/08/21 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
15 TOEFL iBT Nov 19, 22 09:00 شنبه 1401/08/28 21 InActive InActive InActive InActive 0 2
16 TOEFL iBT Nov 19, 22 14:00 شنبه 1401/08/28 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
17 TOEFL iBT Nov 20, 22 09:00 یک شنبه 1401/08/29 21 InActive InActive InActive InActive 0 2
18 TOEFL iBT Nov 27, 22 09:00 یک شنبه 1401/09/06 18 2 1 2 3 80 4
19 TOEFL iBT Dec 03, 22 09:00 شنبه 1401/09/12 6 InActive 1 InActive InActive 35 2
20 TOEFL iBT Dec 03, 22 14:00 شنبه 1401/09/12 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
21 TOEFL iBT Dec 04, 22 09:00 یک شنبه 1401/09/13 3 InActive InActive InActive InActive 18 2
22 TOEFL iBT Dec 10, 22 09:00 شنبه 1401/09/19 6 InActive InActive InActive 1 35 4
23 TOEFL iBT Dec 10, 22 14:00 شنبه 1401/09/19 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
24 TOEFL iBT Dec 11, 22 09:00 یک شنبه 1401/09/20 6 InActive InActive InActive InActive 15 2
25 TOEFL iBT Dec 17, 22 09:00 شنبه 1401/09/26 7 1 1 InActive InActive 54 4
26 TOEFL iBT Dec 17, 22 14:00 شنبه 1401/09/26 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
27 TOEFL iBT Jan 07, 23 09:00 شنبه 1401/10/17 3 InActive InActive InActive InActive 18 2
28 TOEFL iBT Jan 07, 23 14:30 شنبه 1401/10/17 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
29 TOEFL iBT Jan 14, 23 09:00 شنبه 1401/10/24 2 InActive InActive InActive InActive 19 2
30 TOEFL iBT Jan 14, 23 14:30 شنبه 1401/10/24 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
31 TOEFL iBT Jan 21, 23 09:00 شنبه 1401/11/01 6 InActive InActive InActive InActive 15 2
32 TOEFL iBT Jan 21, 23 14:30 شنبه 1401/11/01 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
33 TOEFL iBT Feb 04, 23 09:00 شنبه 1401/11/15 2 InActive InActive InActive InActive 19 2
34 TOEFL iBT Feb 04, 23 14:30 شنبه 1401/11/15 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
35 TOEFL iBT Feb 11, 23 09:00 شنبه 1401/11/22 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
36 TOEFL iBT Feb 11, 23 14:30 شنبه 1401/11/22 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
37 TOEFL iBT Feb 25, 23 09:00 شنبه 1401/12/06 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
38 TOEFL iBT Feb 25, 23 14:30 شنبه 1401/12/06 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
39 TOEFL iBT Feb 26, 23 09:00 یک شنبه 1401/12/07 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
40 TOEFL iBT Mar 04, 23 09:00 شنبه 1401/12/13 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
41 TOEFL iBT Mar 04, 23 14:30 شنبه 1401/12/13 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
42 TOEFL iBT Mar 18, 23 09:00 شنبه 1401/12/27 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
43 TOEFL iBT Mar 18, 23 14:30 شنبه 1401/12/27 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
44 TOEFL iBT Mar 19, 23 09:00 یک شنبه 1401/12/28 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
45 TOEFL iBT Mar 25, 23 09:00 شنبه 1402/01/05 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
46 TOEFL iBT Mar 25, 23 14:30 شنبه 1402/01/05 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
47 TOEFL iBT Apr 01, 23 09:00 شنبه 1402/01/12 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
48 TOEFL iBT Apr 01, 23 14:30 شنبه 1402/01/12 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
49 TOEFL iBT Apr 15, 23 09:00 شنبه 1402/01/26 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
50 TOEFL iBT Apr 15, 23 14:30 شنبه 1402/01/26 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
51 TOEFL iBT Apr 29, 23 09:00 شنبه 1402/02/09 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
52 TOEFL iBT Apr 29, 23 14:30 شنبه 1402/02/09 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
53 TOEFL iBT May 06, 23 09:00 شنبه 1402/02/16 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
54 TOEFL iBT May 06, 23 14:30 شنبه 1402/02/16 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
55 TOEFL iBT May 13, 23 09:00 شنبه 1402/02/23 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
56 TOEFL iBT May 13, 23 14:30 شنبه 1402/02/23 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
57 TOEFL iBT May 20, 23 09:00 شنبه 1402/02/30 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
58 TOEFL iBT May 20, 23 14:30 شنبه 1402/02/30 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
59 TOEFL iBT Jun 03, 23 09:00 شنبه 1402/03/13 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
60 TOEFL iBT Jun 03, 23 14:30 شنبه 1402/03/13 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
61 TOEFL iBT Jun 04, 23 09:00 یک شنبه 1402/03/14 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
62 TOEFL iBT Jun 10, 23 09:00 شنبه 1402/03/20 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
63 TOEFL iBT Jun 10, 23 14:30 شنبه 1402/03/20 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
64 TOEFL iBT Jun 24, 23 09:00 شنبه 1402/04/03 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
65 TOEFL iBT Jun 24, 23 14:30 شنبه 1402/04/03 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3


توجه 1 : این صفحه فقط دو بار در روز در اوقات صبح و بعد از ظهر به روز رسانی میگردد بنابراین اطلاعات موجود در آن تقریبی است.
توجه 2 : این مركز دارای 5 Lab از A تا E هر كدام با ظرفیت 21 صندلی میباشد . در زیر نام هر Lab ظرفیت اشغال شده از آن Lab درج گردیده است. در ستون Seats Available ظرفیت باقی مانده از كل 105 صندلی نمایش داده شده است.
توجه 3 : Lab هایی كه با عبارت InActive مشخص شده اند، هنوز توسط ETS برای ثبت نام فعال نگردیده و كل ظرفیت آنها در صورت فعال شدن برای ثبت نام، موجود خواهد بود.
توجه 4 : فعال نمودن Lab ها برای ثبت نام فقط در اختیار موسسه ETS میباشد. چنانچه درخواستی برای فعال شدن یك Lab دارید، تقاضای خود را به آدرس ایمیل toefl@ETS.ORG ارسال نمایند.
Category
تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT

1131مانده ظرفیت

19آزمون فعال

تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT

563مانده ظرفیت

63 آزمون فعال

تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی GRE

93مانده ظرفیت

14آزمون فعال

تقویم آزمون GRE
نمایش تقویم