This page displays the list of TOEFL administrations in which this center is scheduled to participate From Jun 2023 Through Dec 2023
Organization: Amirbahador Educational Complex
Center ID: STN12390 A-B-C-D-E

Last Date Updated : 2023/05/31 08:09
Row Test Name Date Time Solar Date Lab A Lab B Lab C Lab D Lab E Available Seats in Active Labs Remarks color
1 TOEFL iBT Jun 03, 23 09:00 شنبه 1402/03/13 20 14 InActive InActive InActive 8 2
2 TOEFL iBT Jun 04, 23 09:00 یک شنبه 1402/03/14 14 9 InActive InActive InActive 19 4
3 TOEFL iBT Jun 10, 23 09:00 شنبه 1402/03/20 9 InActive InActive InActive InActive 12 2
4 TOEFL iBT Jun 10, 23 14:30 شنبه 1402/03/20 InActive 9 InActive InActive InActive 12 Afternoon Administration 3
5 TOEFL iBT Jun 24, 23 09:00 شنبه 1402/04/03 21 13 InActive InActive InActive 8 2
6 TOEFL iBT Jun 24, 23 14:30 شنبه 1402/04/03 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
7 TOEFL iBT Jul 08, 23 09:00 شنبه 1402/04/17 6 9 2 1 1 86 2
8 TOEFL iBT Jul 08, 23 14:30 شنبه 1402/04/17 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
9 TOEFL iBT Jul 09, 23 09:00 یک شنبه 1402/04/18 5 8 InActive InActive InActive 29 2
10 TOEFL iBT Jul 15, 23 09:00 شنبه 1402/04/24 21 InActive InActive InActive InActive 0 4
11 TOEFL iBT Jul 15, 23 14:30 شنبه 1402/04/24 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
12 TOEFL iBT Jul 22, 23 09:00 شنبه 1402/04/31 21 InActive InActive InActive InActive 0 2
13 TOEFL iBT Jul 22, 23 14:30 شنبه 1402/04/31 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
14 TOEFL iBT Jul 23, 23 09:00 یک شنبه 1402/05/01 21 InActive InActive InActive InActive 0 2
15 TOEFL iBT Aug 05, 23 09:00 شنبه 1402/05/14 18 21 14 2 4 47 4
16 TOEFL iBT Aug 05, 23 14:30 شنبه 1402/05/14 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
17 TOEFL iBT Aug 19, 23 09:00 شنبه 1402/05/28 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
18 TOEFL iBT Aug 19, 23 14:30 شنبه 1402/05/28 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
19 TOEFL iBT Aug 26, 23 09:00 شنبه 1402/06/04 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
20 TOEFL iBT Aug 26, 23 14:30 شنبه 1402/06/04 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
21 TOEFL iBT Aug 27, 23 09:00 یک شنبه 1402/06/05 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
22 TOEFL iBT Sep 09, 23 09:00 شنبه 1402/06/18 16 21 5 2 3 58 4
23 TOEFL iBT Sep 09, 23 14:30 شنبه 1402/06/18 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
24 TOEFL iBT Sep 10, 23 09:00 یک شنبه 1402/06/19 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
25 TOEFL iBT Sep 16, 23 09:00 شنبه 1402/06/25 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
26 TOEFL iBT Sep 16, 23 14:30 شنبه 1402/06/25 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
27 TOEFL iBT Sep 17, 23 09:00 یک شنبه 1402/06/26 InActive 1 InActive InActive InActive 0 2
28 TOEFL iBT Sep 23, 23 09:00 شنبه 1402/07/01 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
29 TOEFL iBT Sep 23, 23 14:30 شنبه 1402/07/01 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
30 TOEFL iBT Sep 24, 23 09:00 یک شنبه 1402/07/02 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
31 TOEFL iBT Oct 07, 23 09:00 شنبه 1402/07/15 2 1 InActive InActive InActive 39 4
32 TOEFL iBT Oct 07, 23 14:30 شنبه 1402/07/15 9 InActive InActive InActive InActive 12 Afternoon Administration 3
33 TOEFL iBT Oct 14, 23 09:00 شنبه 1402/07/22 1 InActive InActive InActive InActive 20 2
34 TOEFL iBT Oct 14, 23 14:30 شنبه 1402/07/22 1 InActive InActive InActive InActive 20 Afternoon Administration 3
35 TOEFL iBT Oct 21, 23 09:00 شنبه 1402/07/29 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
36 TOEFL iBT Oct 21, 23 14:30 شنبه 1402/07/29 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
37 TOEFL iBT Oct 22, 23 09:00 یک شنبه 1402/07/30 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
38 TOEFL iBT Oct 28, 23 09:00 شنبه 1402/08/06 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
39 TOEFL iBT Oct 28, 23 14:30 شنبه 1402/08/06 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
40 TOEFL iBT Oct 29, 23 09:00 یک شنبه 1402/08/07 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
41 TOEFL iBT Nov 04, 23 09:00 شنبه 1402/08/13 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
42 TOEFL iBT Nov 04, 23 14:30 شنبه 1402/08/13 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
43 TOEFL iBT Nov 11, 23 09:00 شنبه 1402/08/20 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
44 TOEFL iBT Nov 11, 23 14:30 شنبه 1402/08/20 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
45 TOEFL iBT Nov 12, 23 09:00 یک شنبه 1402/08/21 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
46 TOEFL iBT Nov 18, 23 09:00 شنبه 1402/08/27 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
47 TOEFL iBT Nov 18, 23 14:30 شنبه 1402/08/27 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
48 TOEFL iBT Dec 02, 23 09:00 شنبه 1402/09/11 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
49 TOEFL iBT Dec 02, 23 14:30 شنبه 1402/09/11 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
50 TOEFL iBT Dec 03, 23 09:00 یک شنبه 1402/09/12 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
51 TOEFL iBT Dec 09, 23 09:00 شنبه 1402/09/18 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
52 TOEFL iBT Dec 09, 23 14:30 شنبه 1402/09/18 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
53 TOEFL iBT Dec 16, 23 09:00 شنبه 1402/09/25 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
54 TOEFL iBT Dec 16, 23 14:30 شنبه 1402/09/25 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
55 TOEFL iBT Dec 17, 23 09:00 یک شنبه 1402/09/26 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2


توجه 1 : این صفحه فقط دو بار در روز در اوقات صبح و بعد از ظهر به روز رسانی میگردد بنابراین اطلاعات موجود در آن تقریبی است.
توجه 2 : این مركز دارای 5 Lab از A تا E هر كدام با ظرفیت 21 صندلی میباشد . در زیر نام هر Lab ظرفیت اشغال شده از آن Lab درج گردیده است. در ستون Seats Available ظرفیت باقی مانده از كل 105 صندلی نمایش داده شده است.
توجه 3 : Lab هایی كه با عبارت InActive مشخص شده اند، هنوز توسط ETS برای ثبت نام فعال نگردیده و كل ظرفیت آنها در صورت فعال شدن برای ثبت نام، موجود خواهد بود.
توجه 4 : فعال نمودن Lab ها برای ثبت نام فقط در اختیار موسسه ETS میباشد. چنانچه درخواستی برای فعال شدن یك Lab دارید، تقاضای خود را به آدرس ایمیل toefl@ETS.ORG ارسال نمایند.
Category
تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT

711مانده ظرفیت

13آزمون فعال

تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT

370مانده ظرفیت

34 آزمون فعال

تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی GRE

100مانده ظرفیت

7آزمون فعال

تقویم آزمون GRE
نمایش تقویم