This page displays the list of TOEFL administrations in which this center is scheduled to participate From Jul 2024 Through Dec 2024
Organization: Amirbahador Educational Complex
Center ID: STN12390 A-B-C-D-E

Last Date Updated : 2024/07/18 18:19
Row Test Name Date Time Solar Date Lab A Lab B Lab C Lab D Lab E Available Seats in Active Labs Remarks color
1 TOEFL iBT Jul 20, 24 09:00 شنبه 1403/04/30 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
2 TOEFL iBT Jul 20, 24 13:00 شنبه 1403/04/30 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
3 TOEFL iBT Jul 21, 24 09:00 یک شنبه 1403/04/31 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
4 TOEFL iBT Jul 28, 24 09:00 یک شنبه 1403/05/07 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
5 TOEFL iBT Aug 03, 24 09:00 شنبه 1403/05/13 9 InActive 7 InActive 1 46 2
6 TOEFL iBT Aug 03, 24 13:00 شنبه 1403/05/13 11 1 3 1 3 86 Afternoon Administration 3
7 TOEFL iBT Aug 17, 24 09:00 شنبه 1403/05/27 6 2 InActive InActive 20 35 2
8 TOEFL iBT Aug 17, 24 13:00 شنبه 1403/05/27 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
9 TOEFL iBT Aug 24, 24 09:00 شنبه 1403/06/03 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
10 TOEFL iBT Aug 24, 24 13:00 شنبه 1403/06/03 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
11 TOEFL iBT Sep 01, 24 09:00 یک شنبه 1403/06/11 3 1 2 4 InActive 54 2
12 TOEFL iBT Sep 07, 24 09:00 شنبه 1403/06/17 3 3 8 4 4 83 4
13 TOEFL iBT Sep 07, 24 13:00 شنبه 1403/06/17 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
14 TOEFL iBT Sep 08, 24 09:00 یک شنبه 1403/06/18 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
15 TOEFL iBT Sep 14, 24 09:00 شنبه 1403/06/24 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
16 TOEFL iBT Sep 14, 24 13:00 شنبه 1403/06/24 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
17 TOEFL iBT Sep 15, 24 09:00 یک شنبه 1403/06/25 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
18 TOEFL iBT Sep 21, 24 09:00 شنبه 1403/06/31 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
19 TOEFL iBT Sep 21, 24 13:00 شنبه 1403/06/31 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
20 TOEFL iBT Sep 22, 24 09:00 یک شنبه 1403/07/01 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
21 TOEFL iBT Oct 05, 24 09:00 شنبه 1403/07/14 5 1 1 1 2 95 4
22 TOEFL iBT Oct 05, 24 13:00 شنبه 1403/07/14 5 InActive InActive 1 InActive 36 Afternoon Administration 3
23 TOEFL iBT Oct 12, 24 09:00 شنبه 1403/07/21 2 InActive 3 2 InActive 56 2
24 TOEFL iBT Oct 12, 24 13:00 شنبه 1403/07/21 2 InActive InActive InActive InActive 19 Afternoon Administration 3
25 TOEFL iBT Oct 19, 24 09:00 شنبه 1403/07/28 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
26 TOEFL iBT Oct 19, 24 13:00 شنبه 1403/07/28 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
27 TOEFL iBT Oct 26, 24 09:00 شنبه 1403/08/05 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
28 TOEFL iBT Oct 26, 24 13:00 شنبه 1403/08/05 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
29 TOEFL iBT Oct 27, 24 09:00 یک شنبه 1403/08/06 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
30 TOEFL iBT Nov 02, 24 09:00 شنبه 1403/08/12 InActive InActive 1 InActive InActive 20 4
31 TOEFL iBT Nov 02, 24 13:00 شنبه 1403/08/12 InActive InActive InActive InActive 1 20 3
32 TOEFL iBT Nov 03, 24 09:00 یک شنبه 1403/08/13 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
33 TOEFL iBT Nov 09, 24 09:00 شنبه 1403/08/19 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
34 TOEFL iBT Nov 09, 24 13:00 شنبه 1403/08/19 InActive InActive 1 InActive InActive 20 3
35 TOEFL iBT Nov 16, 24 09:00 شنبه 1403/08/26 1 InActive 1 2 InActive 59 2
36 TOEFL iBT Nov 16, 24 13:00 شنبه 1403/08/26 InActive InActive InActive InActive InActive 0 3
37 TOEFL iBT Nov 17, 24 09:00 یک شنبه 1403/08/27 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
38 TOEFL iBT Nov 23, 24 09:00 شنبه 1403/09/03 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
39 TOEFL iBT Nov 23, 24 13:00 شنبه 1403/09/03 InActive InActive InActive InActive InActive 0 3
40 TOEFL iBT Nov 24, 24 09:00 یک شنبه 1403/09/04 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
41 TOEFL iBT Dec 01, 24 09:00 یک شنبه 1403/09/11 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
42 TOEFL iBT Dec 07, 24 09:00 شنبه 1403/09/17 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
43 TOEFL iBT Dec 07, 24 13:00 شنبه 1403/09/17 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
44 TOEFL iBT Dec 08, 24 09:00 یک شنبه 1403/09/18 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
45 TOEFL iBT Dec 14, 24 09:00 شنبه 1403/09/24 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
46 TOEFL iBT Dec 14, 24 13:00 شنبه 1403/09/24 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
47 TOEFL iBT Dec 21, 24 09:00 شنبه 1403/10/01 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
48 TOEFL iBT Dec 21, 24 13:00 شنبه 1403/10/01 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
49 TOEFL iBT Dec 28, 24 09:00 شنبه 1403/10/08 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
50 TOEFL iBT Dec 28, 24 13:00 شنبه 1403/10/08 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3


توجه 1 : این صفحه فقط دو بار در روز در اوقات صبح و بعد از ظهر به روز رسانی میگردد بنابراین اطلاعات موجود در آن تقریبی است.
توجه 2 : این مركز دارای 5 Lab از A تا E هر كدام با ظرفیت 21 صندلی میباشد . در زیر نام هر Lab ظرفیت اشغال شده از آن Lab درج گردیده است. در ستون Seats Available ظرفیت باقی مانده از كل 105 صندلی نمایش داده شده است.
توجه 3 : Lab هایی كه با عبارت InActive مشخص شده اند، هنوز توسط ETS برای ثبت نام فعال نگردیده و كل ظرفیت آنها در صورت فعال شدن برای ثبت نام، موجود خواهد بود.
توجه 4 : فعال نمودن Lab ها برای ثبت نام فقط در اختیار موسسه ETS میباشد. چنانچه درخواستی برای فعال شدن یك Lab دارید، تقاضای خود را به آدرس ایمیل toefl@ETS.ORG ارسال نمایند.
Category
تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT

2506مانده ظرفیت

18آزمون فعال

تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT

629مانده ظرفیت

37 آزمون فعال

تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی GRE

125مانده ظرفیت

7آزمون فعال

تقویم آزمون GRE
نمایش تقویم