This page displays the list of TOEFL administrations in which this center is scheduled to participate From Dec 2023 Through Jun 2024
Organization: Amirbahador Educational Complex
Center ID: STN12390 A-B-C-D-E

Last Date Updated : 2023/11/30 09:36
Row Test Name Date Time Solar Date Lab A Lab B Lab C Lab D Lab E Available Seats in Active Labs Remarks color
1 TOEFL iBT Dec 02, 23 09:00 شنبه 1402/09/11 18 13 17 18 InActive 18 2
2 TOEFL iBT Dec 02, 23 14:30 شنبه 1402/09/11 21 21 InActive 19 InActive 2 Afternoon Administration 3
3 TOEFL iBT Dec 03, 23 09:00 یک شنبه 1402/09/12 20 1 21 18 InActive 4 2
4 TOEFL iBT Dec 09, 23 09:00 شنبه 1402/09/18 14 21 19 6 6 39 4
5 TOEFL iBT Dec 09, 23 14:30 شنبه 1402/09/18 21 20 5 2 InActive 36 Afternoon Administration 3
6 TOEFL iBT Dec 16, 23 09:00 شنبه 1402/09/25 11 20 8 InActive 5 40 2
7 TOEFL iBT Dec 16, 23 14:30 شنبه 1402/09/25 18 7 5 2 3 70 Afternoon Administration 3
8 TOEFL iBT Dec 17, 23 09:00 یک شنبه 1402/09/26 17 21 21 18 12 16 2
9 TOEFL iBT Jan 06, 24 09:00 شنبه 1402/10/16 21 4 1 InActive 4 54 4
10 TOEFL iBT Jan 06, 24 13:30 شنبه 1402/10/16 8 4 2 InActive InActive 49 Afternoon Administration 3
11 TOEFL iBT Jan 13, 24 09:00 شنبه 1402/10/23 7 2 1 InActive InActive 53 2
12 TOEFL iBT Jan 13, 24 13:30 شنبه 1402/10/23 10 InActive InActive InActive InActive 11 Afternoon Administration 3
13 TOEFL iBT Jan 20, 24 09:00 شنبه 1402/10/30 6 2 1 InActive InActive 54 2
14 TOEFL iBT Jan 20, 24 13:30 شنبه 1402/10/30 InActive InActive 4 InActive InActive 17 Afternoon Administration 3
15 TOEFL iBT Jan 27, 24 09:00 شنبه 1402/11/07 2 InActive InActive InActive InActive 19 2
16 TOEFL iBT Jan 27, 24 13:30 شنبه 1402/11/07 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
17 TOEFL iBT Feb 03, 24 09:00 شنبه 1402/11/14 4 1 InActive InActive InActive 37 2
18 TOEFL iBT Feb 03, 24 13:30 شنبه 1402/11/14 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
19 TOEFL iBT Feb 17, 24 09:00 شنبه 1402/11/28 2 InActive InActive InActive InActive 19 2
20 TOEFL iBT Feb 17, 24 13:30 شنبه 1402/11/28 1 InActive InActive InActive InActive 20 Afternoon Administration 3
21 TOEFL iBT Feb 24, 24 09:00 شنبه 1402/12/05 4 1 InActive InActive InActive 37 2
22 TOEFL iBT Feb 24, 24 13:30 شنبه 1402/12/05 5 1 2 InActive InActive 55 Afternoon Administration 3
23 TOEFL iBT Feb 25, 24 09:00 یک شنبه 1402/12/06 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
24 TOEFL iBT Mar 02, 24 09:00 شنبه 1402/12/12 15 2 InActive InActive InActive 25 4
25 TOEFL iBT Mar 02, 24 13:30 شنبه 1402/12/12 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
26 TOEFL iBT Mar 10, 24 09:00 یک شنبه 1402/12/20 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
27 TOEFL iBT Mar 16, 24 09:00 شنبه 1402/12/26 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
28 TOEFL iBT Mar 16, 24 13:30 شنبه 1402/12/26 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
29 TOEFL iBT Mar 17, 24 09:00 یک شنبه 1402/12/27 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
30 TOEFL iBT Mar 23, 24 09:00 شنبه 1403/01/04 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
31 TOEFL iBT Mar 23, 24 13:30 شنبه 1403/01/04 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
32 TOEFL iBT Apr 06, 24 09:00 شنبه 1403/01/18 3 InActive InActive InActive InActive 18 2
33 TOEFL iBT Apr 06, 24 13:30 شنبه 1403/01/18 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
34 TOEFL iBT Apr 13, 24 09:00 شنبه 1403/01/25 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
35 TOEFL iBT Apr 13, 24 13:30 شنبه 1403/01/25 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
36 TOEFL iBT Apr 21, 24 09:00 یک شنبه 1403/02/02 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
37 TOEFL iBT Apr 27, 24 09:00 شنبه 1403/02/08 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
38 TOEFL iBT Apr 27, 24 13:30 شنبه 1403/02/08 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
39 TOEFL iBT May 04, 24 09:00 شنبه 1403/02/15 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
40 TOEFL iBT May 04, 24 13:30 شنبه 1403/02/15 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
41 TOEFL iBT May 11, 24 09:00 شنبه 1403/02/22 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
42 TOEFL iBT May 11, 24 13:30 شنبه 1403/02/22 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
43 TOEFL iBT May 18, 24 09:00 شنبه 1403/02/29 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
44 TOEFL iBT May 18, 24 13:30 شنبه 1403/02/29 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
45 TOEFL iBT May 26, 24 09:00 یک شنبه 1403/03/06 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
46 TOEFL iBT Jun 01, 24 09:00 شنبه 1403/03/12 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
47 TOEFL iBT Jun 01, 24 13:30 شنبه 1403/03/12 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
48 TOEFL iBT Jun 02, 24 09:00 یک شنبه 1403/03/13 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
49 TOEFL iBT Jun 08, 24 09:00 شنبه 1403/03/19 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
50 TOEFL iBT Jun 08, 24 13:30 شنبه 1403/03/19 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
51 TOEFL iBT Jun 16, 24 09:00 یک شنبه 1403/03/27 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
52 TOEFL iBT Jun 22, 24 09:00 شنبه 1403/04/02 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
53 TOEFL iBT Jun 22, 24 13:30 شنبه 1403/04/02 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
54 TOEFL iBT Jun 29, 24 09:00 شنبه 1403/04/09 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
55 TOEFL iBT Jun 29, 24 13:30 شنبه 1403/04/09 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
56 TOEFL iBT Jun 30, 24 09:00 یک شنبه 1403/04/10 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2


توجه 1 : این صفحه فقط دو بار در روز در اوقات صبح و بعد از ظهر به روز رسانی میگردد بنابراین اطلاعات موجود در آن تقریبی است.
توجه 2 : این مركز دارای 5 Lab از A تا E هر كدام با ظرفیت 21 صندلی میباشد . در زیر نام هر Lab ظرفیت اشغال شده از آن Lab درج گردیده است. در ستون Seats Available ظرفیت باقی مانده از كل 105 صندلی نمایش داده شده است.
توجه 3 : Lab هایی كه با عبارت InActive مشخص شده اند، هنوز توسط ETS برای ثبت نام فعال نگردیده و كل ظرفیت آنها در صورت فعال شدن برای ثبت نام، موجود خواهد بود.
توجه 4 : فعال نمودن Lab ها برای ثبت نام فقط در اختیار موسسه ETS میباشد. چنانچه درخواستی برای فعال شدن یك Lab دارید، تقاضای خود را به آدرس ایمیل toefl@ETS.ORG ارسال نمایند.
Category
تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT

2025مانده ظرفیت

23آزمون فعال

تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT

693مانده ظرفیت

62 آزمون فعال

تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی GRE

252مانده ظرفیت

20آزمون فعال

تقویم آزمون GRE
نمایش تقویم