This page displays the list of TOEFL administrations in which this center is scheduled to participate From Jun 2022 Through Dec 2022
Organization: Amirbahador Educational Complex
Center ID: STN12390 A-B-C-D-E

Last Date Updated : 2022/06/27 17:49
Row Test Name Date Time Solar Date Lab A Lab B Lab C Lab D Lab E Available Seats in Active Labs Remarks color
1 TOEFL iBT Jun 25, 22 09:00 شنبه 1401/04/04 6 InActive InActive InActive InActive 15 Delivered with 6 test takers 1
2 TOEFL iBT Jul 03, 22 09:00 یک شنبه 1401/04/12 16 InActive 14 0 InActive 12 2
3 TOEFL iBT Jul 09, 22 09:00 شنبه 1401/04/18 9 1 InActive InActive 2 51 4
4 TOEFL iBT Jul 09, 22 14:00 شنبه 1401/04/18 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Adminstration 3
5 TOEFL iBT Jul 23, 22 09:00 شنبه 1401/05/01 9 2 InActive InActive InActive 31 2
6 TOEFL iBT Jul 23, 22 14:00 شنبه 1401/05/01 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
7 TOEFL iBT Jul 30, 22 09:00 شنبه 1401/05/08 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
8 TOEFL iBT Jul 30, 22 14:00 شنبه 1401/05/08 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
9 TOEFL iBT Jul 31, 22 09:00 یک شنبه 1401/05/09 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
10 TOEFL iBT Aug 06, 22 09:00 شنبه 1401/05/15 21 16 InActive InActive InActive 5 4
11 TOEFL iBT Aug 06, 22 14:00 شنبه 1401/05/15 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
12 TOEFL iBT Aug 13, 22 09:00 شنبه 1401/05/22 6 2 InActive 3 InActive 52 2
13 TOEFL iBT Aug 13, 22 14:00 شنبه 1401/05/22 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
14 TOEFL iBT Aug 27, 22 09:00 شنبه 1401/06/05 7 3 InActive InActive 2 51 2
15 TOEFL iBT Aug 27, 22 14:00 شنبه 1401/06/05 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
16 TOEFL iBT Sep 04, 22 09:00 یک شنبه 1401/06/13 21 17 InActive InActive InActive 4 2
17 TOEFL iBT Sep 17, 22 09:00 شنبه 1401/06/26 21 19 2 16 12 35 4
18 TOEFL iBT Sep 17, 22 14:00 شنبه 1401/06/26 14 InActive InActive InActive InActive 7 Afternoon Administration 3
19 TOEFL iBT Sep 18, 22 09:00 یک شنبه 1401/06/27 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
20 TOEFL iBT Sep 24, 22 09:00 شنبه 1401/07/02 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
21 TOEFL iBT Sep 24, 22 14:00 شنبه 1401/07/02 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
22 TOEFL iBT Sep 25, 22 09:00 یک شنبه 1401/07/03 11 10 3 InActive InActive 39 2
23 TOEFL iBT Oct 09, 22 09:00 یک شنبه 1401/07/17 1 1 13 2 InActive 27 4
24 TOEFL iBT Oct 15, 22 09:00 شنبه 1401/07/23 InActive 8 2 1 1 72 2
25 TOEFL iBT Oct 15, 22 14:00 شنبه 1401/07/23 4 InActive InActive InActive InActive 17 Afternoon Administration 3
26 TOEFL iBT Oct 22, 22 09:00 شنبه 1401/07/30 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
27 TOEFL iBT Oct 22, 22 14:00 شنبه 1401/07/30 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
28 TOEFL iBT Oct 29, 22 09:00 شنبه 1401/08/07 6 3 InActive InActive InActive 33 2
29 TOEFL iBT Oct 29, 22 14:00 شنبه 1401/08/07 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
30 TOEFL iBT Oct 30, 22 09:00 یک شنبه 1401/08/08 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
31 TOEFL iBT Nov 05, 22 09:00 شنبه 1401/08/14 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
32 TOEFL iBT Nov 05, 22 14:00 شنبه 1401/08/14 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
33 TOEFL iBT Nov 12, 22 09:00 شنبه 1401/08/21 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
34 TOEFL iBT Nov 12, 22 14:00 شنبه 1401/08/21 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
35 TOEFL iBT Nov 19, 22 09:00 شنبه 1401/08/28 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
36 TOEFL iBT Nov 19, 22 14:00 شنبه 1401/08/28 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
37 TOEFL iBT Nov 20, 22 09:00 یک شنبه 1401/08/29 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
38 TOEFL iBT Nov 27, 22 09:00 یک شنبه 1401/09/06 InActive InActive InActive InActive 1 20 4
39 TOEFL iBT Dec 03, 22 09:00 شنبه 1401/09/12 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
40 TOEFL iBT Dec 03, 22 14:00 شنبه 1401/09/12 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
41 TOEFL iBT Dec 04, 22 09:00 یک شنبه 1401/09/13 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
42 TOEFL iBT Dec 10, 22 09:00 شنبه 1401/09/19 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
43 TOEFL iBT Dec 10, 22 14:00 شنبه 1401/09/19 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
44 TOEFL iBT Dec 11, 22 09:00 یک شنبه 1401/09/20 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
45 TOEFL iBT Dec 17, 22 09:00 شنبه 1401/09/26 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
46 TOEFL iBT Dec 17, 22 14:00 شنبه 1401/09/26 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3


توجه 1 : این صفحه فقط دو بار در روز در اوقات صبح و بعد از ظهر به روز رسانی میگردد بنابراین اطلاعات موجود در آن تقریبی است.
توجه 2 : این مركز دارای 5 Lab از A تا E هر كدام با ظرفیت 21 صندلی میباشد . در زیر نام هر Lab ظرفیت اشغال شده از آن Lab درج گردیده است. در ستون Seats Available ظرفیت باقی مانده از كل 105 صندلی نمایش داده شده است.
توجه 3 : Lab هایی كه با عبارت InActive مشخص شده اند، هنوز توسط ETS برای ثبت نام فعال نگردیده و كل ظرفیت آنها در صورت فعال شدن برای ثبت نام، موجود خواهد بود.
توجه 4 : فعال نمودن Lab ها برای ثبت نام فقط در اختیار موسسه ETS میباشد. چنانچه درخواستی برای فعال شدن یك Lab دارید، تقاضای خود را به آدرس ایمیل toefl@ETS.ORG ارسال نمایند.
Category
تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT

1581مانده ظرفیت

24آزمون فعال

تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT

456مانده ظرفیت

39 آزمون فعال

تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی GRE

168مانده ظرفیت

10آزمون فعال

تقویم آزمون GRE
نمایش تقویم