This page displays the list of TOEFL administrations in which this center is scheduled to participate From Feb 2023 Through Jun 2023
Organization: Amirbahador Educational Complex
Center ID: STN12390 A-B-C-D-E

Last Date Updated : 2023/02/08 19:46
Row Test Name Date Time Solar Date Lab A Lab B Lab C Lab D Lab E Available Seats in Active Labs Remarks color
1 TOEFL iBT Feb 04, 23 09:00 شنبه 1401/11/15 16 20 9 7 2 51 Delivered with 54 test takers 1
2 TOEFL iBT Feb 04, 23 14:30 شنبه 1401/11/15 14 InActive InActive InActive InActive 7 Delivered with 14 test takers 1
3 TOEFL iBT Feb 11, 23 09:00 شنبه 1401/11/22 19 14 InActive InActive InActive 9 2
4 TOEFL iBT Feb 11, 23 14:30 شنبه 1401/11/22 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
5 TOEFL iBT Feb 25, 23 09:00 شنبه 1401/12/06 14 6 InActive InActive InActive 22 2
6 TOEFL iBT Feb 25, 23 14:30 شنبه 1401/12/06 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
7 TOEFL iBT Feb 26, 23 09:00 یک شنبه 1401/12/07 InActive 14 InActive InActive InActive 7 2
8 TOEFL iBT Mar 04, 23 09:00 شنبه 1401/12/13 21 13 6 1 2 62 4
9 TOEFL iBT Mar 04, 23 14:30 شنبه 1401/12/13 10 17 3 2 InActive 50 Afternoon Administration 3
10 TOEFL iBT Mar 18, 23 09:00 شنبه 1401/12/27 21 10 InActive InActive InActive 11 2
11 TOEFL iBT Mar 18, 23 14:30 شنبه 1401/12/27 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
12 TOEFL iBT Mar 19, 23 09:00 یک شنبه 1401/12/28 16 5 InActive 2 3 58 2
13 TOEFL iBT Apr 15, 23 09:00 شنبه 1402/01/26 InActive 21 InActive InActive InActive 0 4
14 TOEFL iBT Apr 15, 23 14:30 شنبه 1402/01/26 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
15 TOEFL iBT Apr 29, 23 09:00 شنبه 1402/02/09 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
16 TOEFL iBT Apr 29, 23 14:30 شنبه 1402/02/09 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
17 TOEFL iBT May 06, 23 09:00 شنبه 1402/02/16 20 3 3 1 2 76 2
18 TOEFL iBT May 06, 23 14:30 شنبه 1402/02/16 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
19 TOEFL iBT May 13, 23 09:00 شنبه 1402/02/23 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
20 TOEFL iBT May 13, 23 14:30 شنبه 1402/02/23 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
21 TOEFL iBT May 20, 23 09:00 شنبه 1402/02/30 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
22 TOEFL iBT May 20, 23 14:30 شنبه 1402/02/30 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
23 TOEFL iBT Jun 03, 23 09:00 شنبه 1402/03/13 5 InActive InActive InActive InActive 16 2
24 TOEFL iBT Jun 03, 23 14:30 شنبه 1402/03/13 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
25 TOEFL iBT Jun 04, 23 09:00 یک شنبه 1402/03/14 InActive 6 InActive InActive InActive 15 2
26 TOEFL iBT Jun 10, 23 09:00 شنبه 1402/03/20 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
27 TOEFL iBT Jun 10, 23 14:30 شنبه 1402/03/20 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3
28 TOEFL iBT Jun 24, 23 09:00 شنبه 1402/04/03 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
29 TOEFL iBT Jun 24, 23 14:30 شنبه 1402/04/03 InActive InActive InActive InActive InActive 0 Afternoon Administration 3


توجه 1 : این صفحه فقط دو بار در روز در اوقات صبح و بعد از ظهر به روز رسانی میگردد بنابراین اطلاعات موجود در آن تقریبی است.
توجه 2 : این مركز دارای 5 Lab از A تا E هر كدام با ظرفیت 21 صندلی میباشد . در زیر نام هر Lab ظرفیت اشغال شده از آن Lab درج گردیده است. در ستون Seats Available ظرفیت باقی مانده از كل 105 صندلی نمایش داده شده است.
توجه 3 : Lab هایی كه با عبارت InActive مشخص شده اند، هنوز توسط ETS برای ثبت نام فعال نگردیده و كل ظرفیت آنها در صورت فعال شدن برای ثبت نام، موجود خواهد بود.
توجه 4 : فعال نمودن Lab ها برای ثبت نام فقط در اختیار موسسه ETS میباشد. چنانچه درخواستی برای فعال شدن یك Lab دارید، تقاضای خود را به آدرس ایمیل toefl@ETS.ORG ارسال نمایند.
Category
تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT

1682مانده ظرفیت

23آزمون فعال

تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT

326مانده ظرفیت

28 آزمون فعال

تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی GRE

52مانده ظرفیت

6آزمون فعال

تقویم آزمون GRE
نمایش تقویم